Alles over asbestinventarisatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Omwille van het soms acute gevaar dat asbesthoudende materialen met zich mee kunnen brengen is er voor gekozen om een volledig deel van de Nederlandse wetgeving speciaal hieraan te wijten. Ondanks het feit dat asbest vele jaren een bijzonder populair bouwmateriaal was mag de potentiële impact er van op het menselijk lichaam niet over het hoofd worden gezien. In ieder geval, ben je op zoek naar concrete informatie over de huidige asbestinventarisatie wetgeving? In dat geval ben je op deze pagina absoluut aan het juiste adres!

Asbestverwijderingbesluit van 2005

In het jaar 2005 werd er voor gekozen om het zogenaamde asbestverwijderingsbesluit in het leven te roepen. Dit besluit heeft specifiek als doel om de emissie van asbestvezels te beperken in verschillende situaties. Het gaat hierbij om situaties waarbij:

 

  • Er sprake is van het afbreken van bepaalde gebouwen of objecten
  • Er rekening moet worden gehouden met het verwijderen van asbestbevattende materialen die afkomstig zijn uit gebouwen of objecten

 

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat niet alleen de bovenstaande situaties zijn opgenomen in het asbestverwijderingsbesluit. Wat bijvoorbeeld namelijk ook te denken van het opruimen van asbesthoudende materialen nadat er een bepaald incident heeft plaatsgevonden?

Verwijderen van asbest uit een bouwwerk

Wanneer je er als eigenaar van een woning voor kiest om asbest uit je bouwwerk te laten verwijderen is het in het merendeel van de gevallen noodzakelijk om daarvoor een melding te doen bij de gemeente. In tegenstelling tot wat nog wel eens wordt gedacht maakt de hoeveelheid op dit vlak echt geen enkel verschil. Het Bouwbesluit 2012 heeft duidelijk aangegeven onder welke voorwaarden er een melding bij de gemeente voor asbestverwijdering dient te worden aangevraagd. In het merendeel van de gevallen dient er voor het verwijderen van de aanwezige asbest een beroep te worden gedaan op een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. In bepaalde situaties is het eventueel ook mogelijk om de asbestverwijdering voor je eigen rekening te nemen, maar ook dan is het van belang om er bij stil te staan dat er een melding dient te gebeuren bij de gemeente.

Besluit met betrekking tot asbestwegen

Een ander belangrijk punt binnen de geldende wetgeving stelt dat het niet is toegestaan om een pad of een erf te hebben dat asbest boven een bepaalde concentratie bevat. Er geldt dus geen algemeen verbod voor asbest in wegen of paden, zolang deze niet de maximaal toegestane concentratie overschrijdt. Bovendien is dit verbod ook niet van toepassing bij wegen die zijn aangelegd voor 1 juli 1993. Voorwaarde hiervoor is wel dat de weg moet zijn afgedekt met behulp van asfalt, klinkers of beton.

Het Arbeidsomstandighedenbesluit

Zoals je reeds hebt gemerkt is het verwijderen van asbesthoudende materialen onderworpen aan vrij strenge bepalingen. Een niet onbelangrijk deel van deze bepalingen zijn terug te vinden in het zogenaamde Arbeidsomstandighedenbesluit. In dit besluit zijn meerdere onderdelen specifiek gericht aan het verwijderen van asbestmaterialen, namelijk:

 

  • Hoofdstuk 2, afdeling 5 met betrekking tot het bouwproces
  • Hoofdstuk 4, afdeling 5 met betrekking tot de aanvullende voorschriften asbest
  • Hoofdstuk 8, afdeling 1 met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen

 

In het Arbeidsomstandighedenbesluit is in eerste instantie opgenomen dat iedereen die asbesthoudende materialen wil laten verwijderen uit diens woning in eerste instantie een asbestinventarisatierapport moet laten opstellen. Dit dient altijd te gebeuren door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. In een dergelijk rapport wordt onder meer de risicoklasse besproken waarin de asbest gerelateerde werkzaamheden dienen te worden ingedeeld (1, 2 of 3).

 

Op bovenstaande bestaan enkele uitzonderingen die toch interessant zijn om te weten. Het betreft hier onder meer werken waar een beperkt risico aan verbonden is. Een voorbeeld daarvan is het demonteren van asbest dat nog in een goede staat verkeert. Voorwaarde is wel dat de materialen in kwestie niet gebroken worden. Een deskundige aannemer is in een situatie als deze eveneens gerechtigd om de werken voor zijn rekening te nemen. Ondanks het feit dat de informatie op deze pagina tegenwoordig actueel is, is het wel van belang om er bij stil te blijven staan dat de daadwerkelijke inhoud van het Arbeidsomstandighedenbesluit op regelmatige basis nog wel eens wordt gewijzigd of aangevuld.

Productenbesluit Asbest

Het zogenaamde Productenbesluit Asbest geldt niet uitsluitend voor particulieren, maar eveneens voor bedrijven. In dit besluit zijn verschillende bepalingen opgenomen. Zo moet er worden gedacht aan het verbod op het produceren en op de markt brengen van asbesthoudende producten. De regels die in dit besluit zijn opgenomen zijn evenwel niet van toepassing op bodemverontreiniging met asbest of asbesthoudend afval. Het dient hierbij wel te gaan om de verwijdering door verbranden of storten van asbest. Een nuttige toepassing van asbesthoudende afvalstoffen is wel een vereiste.

Certificatieschema’s voor werken met asbest

Er zijn door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verschillende hulpmiddelen in het leven geroepen die als uiteindelijke doel hebben om veilige en gezonde werkomstandigheden te creëren. Eén van deze zaken is certificatie. Verschillende werkzaamheden die asbest gerelateerd zijn mogen dan ook slechts worden uitgevoerd op het ogenblik dat er een certificaat voor handen is. De bedoeling van een dergelijk certificaat is om de gebruiker te kunnen voorzien van een gefundeerd vertrouwen. Deze moet er voor zorgen dat er aan alle vooropgestelde eisen kan worden tegemoetgekomen.

 

Het uitreiken van de certificaten met betrekking tot het mogen uitvoeren van asbest gerelateerde werkzaamheden gebeurt door meerdere certificerings- en keuringsinstellingen die zijn aangewezen door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorafgaand aan het uitreiken van een dergelijk certificaat vindt een toetsing plaats van het product, het systeem evenals de deskundig persoon in kwestie. Deze toetsing moet uitwijzen of er aan de vooropgestelde criteria kan worden voldaan of niet. Bovendien is er eveneens sprake van de beheersstichting Ascert. Deze werd door de minister van SZW in het leven geroepen om zowel een coördinerende als fasciliterende rol op zich te nemen met betrekking tot het werkveld asbest. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht verstrekt deze stichting evenwel zelf geen certificaten.

Modelbouwverordening Gemeenten

Tot slot dient er voor wat de asbestinventarisatie wetgeving betreft nog te worden gekeken in de richting van de zogenaamde Modelbouwverordening Gemeenten. Tot 1 april 2012 waren de geldende bepalingen met betrekking tot asbestinventarisatie af te leiden uit deze Modelbouwverordening. Daar kwam echter met de introductie van het Bouwbesluit 2012 verandering in. Bovendien is met het verschijnen van dit Bouwbesluit de voorgaande sloopvergunning vervangen door een sloopmelding.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Blog